Pliki cookies Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

eGazety.pl - prasa bez granic

Znajdź swój ulubiony tytuł wśród 480 eGazet

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
w domenie www.eGazety.pl
należącej do e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia drogą elektroniczną usług polegających na umożliwianiu usługobiorcom dostępu do elektronicznych wydań tytułów prasowych.
 2. Pojęcia stosowane w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:
  1. Usługi – usługi polegające na umożliwianiu Użytkownikom dostępu przez Internet do elektronicznych wydań tytułów prasowych znajdujących się w ofercie eGazet,
  2. eGazety - Serwis prowadzony przez e-Kiosk S.A., z siedzibą w Warszawie (00-838), przy ul. Prostej 51, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000304553, NIP: 895-182-75-13, REGON: 933049202, o kapitale zakładowym 1 809 000,00 zł (w całości opłaconym), adres e-mail: bok@e-kiosk.pl , nr tel.: +48 22 463 00 66 (w Dni Robocze godzinach od 8:00 do 17:00),
  3. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność do czynności prawnych, odbiorca Usług,
  4. Strona internetowa – serwis internetowy w domenie www.egazety.pl, służący zawieraniu i wykonywaniu umów o świadczenie Usług.
 3. W ramach Usług, eGazety będą umożliwiały Użytkownikowi dostęp do znajdujących się w ofercie eGazet elektronicznych wydań tytułów prasowych, których treść jest taka sama jak wydań drukowanych, albo wzbogacona o dodatki tematyczne, promocyjne lub reklamowe. eGazety zastrzegają, że wydania elektroniczne tytułów prasowych mogą nie zawierać:
  1. dodatków o charakterze reklamowym,
  2. dodatków promocyjnych (materiałów na płytach CD, książek, map, przewodników itp.),
  3. innych dodatków tematycznych.
 4. Korzystanie z Usług jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych:
  1. dostęp do Internetu 512 kbps lub szybszy
  2. zainstalowana przeglądarka Internet Explorer lub Mozilla Firefox lub Opera
  3. zainstalowany system operacyjny: Windows XP, Windows 2000,
  4. pamięć RAM 512 MB lub większa,
  5. Miejsce na dysku: minimum 128 MB, *ilość wymaganego miejsca na dysku zależy od ilości pobranych e-wydań. Jedno wydanie e-gazety zajmuje od 5 do 15 MB (mega bajtów).
 5. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest w drodze przyjęcia przez Użytkownika oferty eGazet umieszczonej na stronie internetowej. Oferta eGazet wiąże eGazety dopóki jest umieszczona na stronie internetowej.
 6. Przyjęcie oferty eGazet następuje poprzez rejestrację Użytkownika na stronie internetowej, złożenie zamówienia na wybrany tytuł prasowy i dokonanie zapłaty według cennika eGazet.
 7. eGazety przesyłają Użytkownikowi pocztą elektroniczną potwierdzenie złożenia zamówienia na dostęp do wybranego tytułu prasowego.
 8. Po zawarciu umowy na świadczenie Usług eGazety przesyłają Użytkownikowi pocztą elektroniczną potwierdzenie zawarcia umowy, w formie gotowego do druku zaświadczenia, z mechanicznie odtwarzanym podpisem przedstawiciela eGazet. W zaświadczeniu podaje się wszystkie istotne postanowienia umowy o świadczenie Usług.
 9. Płatność za Usługi może być dokonana:
  1. przelewem z rachunku bankowego Użytkownika,
  2. kartą kredytową Użytkownika, przy pomocy serwisu internetowego eCard SA, funkcjonującego na stronie internetowej,
  3. przekazem pocztowym.
 10. Umowy o świadczenie Usług są zawierane na czas określony, zgodnie z ofertą eGazet, wedle wyboru Użytkownika.
 11. Przyjmując ofertę eGazet Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz podać prawidłowe i prawdziwe dane przy rejestracji na stronie internetowej.
 12. Przyjmując ofertę eGazet Użytkownik zgadza się na rozpoczęcie świadczenia Usług niezwłocznie po zawarciu umowy na ich świadczenie.
 13. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, o którym mowa w art. 7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r., na podstawie art. 10 ust. 3 punkt 1, 5 i 6 wymienionej ustawy.
 14. eGazety zobowiązują się dochować należytej staranności, aby przy użyciu stosowanych przez nie narzędzi informatycznych uzyskać względnie najwyższą jakość graficzną elektronicznych wydań tytułów prasowych. eGazety zastrzegają jednak, że wytworzenie wydania elektronicznego może powodować obniżenie - w stosunku do wydania drukowanego - jakości graficznej niektórych materiałów zamieszczonych w tytułach prasowych udostępnianych w ramach Usług.
 15. Jeden zamówiony dostęp do elektronicznego wydania danego tytułu prasowego pozwala na pobranie z serwerów eGazet każdego numeru tego tytułu prasowego (zarówno numeru aktualnego, jak i numerów archiwalnych) nie więcej niż trzy razy, przy czym nie jest możliwy dostęp z więcej niż jednego stanowiska komputerowego jednocześnie. Przez pobranie rozumie się każde rozpoczęcie pobierania i pobranie co najmniej 60% objętości danego numeru elektronicznego wydania tytułu prasowego.
 16. Każde kolejne pobranie elektronicznego wydania danego tytułu prasowego uniemożliwia dostęp do tego samego elektronicznego wydania tytułu prasowego pobranego wcześniej. W przypadku naprzemiennego korzystania z kilku komputerów każde kolejne pobranie elektronicznego wydania danego tytułu prasowego uniemożliwia dostęp do tego samego elektronicznego wydania tytułu prasowego pobranego wcześniej. Konsekwencją takiego zachowania jest brak możliwości archiwizowania wydań.
 17. W ramach umowy o świadczenie Usług Użytkownik jest uprawniony do pobrania ze strony internetowej oprogramowania komputerowego służącego pobieraniu i odczytywaniu elektronicznych wydań tytułów prasowych, zaś eGazety udzielają Użytkownikowi licencji na korzystanie z wymienionego oprogramowania w zakresie:
  1. pobierania oprogramowania ze strony internetowej eGazet;
  2. utrwalania oprogramowania na dyskach twardych komputerów Użytkowników,
  3. korzystania z oprogramowania wyłącznie w celu zgodnego z umową o świadczenie Usług pobierania i odczytywania elektronicznych wydań tytułów prasowych.
 18. Wynagrodzenie za udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania komputerowego zawiera się w wynagrodzeniu eGazet z tytułu świadczenia Usług.
 19. eGazety zastrzegają możliwość wycofania ze swej oferty elektronicznych wydań poszczególnych tytułów prasowych. W takim wypadku umowa o świadczenie Usług w zakresie dotyczącym wycofanego z oferty tytułu prasowego, na okres przypadający po wycofaniu danego tytułu, ulega rozwiązaniu. Wynagrodzenie zapłacone eGazetom przez Użytkownika za dostęp do elektronicznych wydań tytułu prasowego za okres przypadający po jego wycofaniu z oferty eGazet podlega zwrotowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 20. Użytkownik jest uprawniony do składania reklamacji odnośnie świadczonych przez eGazety Usług, przesyłając treść reklamacji pocztą elektroniczną na adres: bok@e-kiosk.pl, albo listem poleconym na adres eGazet. Rozpatrzenie reklamacji i wysłanie do Użytkownika zawiadomienia o sposobie jej rozpoznania nastąpi w terminie 14 dni.
 21. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez eGazety w zakresie przewidzianym przepisami prawa oraz objętym zgodą Użytkownika wyrażoną przy rejestracji na stronie internetowej. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Wgląd w dane Użytkownika oraz ich poprawianie są możliwe ze strony internetowej.
 22. Umowa o świadczenie usług może być zawarta tylko w języku polskim.
 23. Użytkownik nie jest upoważniony do korzystania z majątkowych praw autorskich do utworów składających się na elektroniczne wydania tytułów prasowych w zakresie przekraczającym dozwolony użytek utworów chronionych, określony przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
 24. Spory mogące wyniknąć w związku ze świadczeniem Usług pomiędzy eGazetami a Użytkownikami nieposiadającymi statusu konsumentów rozstrzygnie sąd powszechny właściwy według siedziby eGazet.
 25. W stosunkach między eGazetami a użytkownikami mającymi status przedsiębiorców postanowień art. 661 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.
 26. Niniejszy regulamin stanowi element oferty eGazet, dotyczącej świadczenia Usług.
 27. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 14.04.2008 r.